Zdeněk Lhotský | Molten Glass Bowl n.13 | Lhotsky Studio | 2008 | Molten Glass | 18 x 46 x 46 cm | Applied Art | Glass | manufacturer's trademark | Glass, Design | price: EUR 2 200 incl. VAT

Molten Glass Bowl n.13 | czech glassmolten glass | bowl | czech designZdenek Lhotsky | Molten Glass BowlStudio Lhotsky | molten glass | bowl