Karolína Kopřivová | Toxic Flower | 2005 | Molten Glass | 18 x 35 x 35 cm | Object, Design, Accessories - interior, Glass | signed | Design, Glass | price: EUR 1 842

 Czech design  | Czech glass | Koprivova Karolina Karolína Kopřivová | czech glass | glass sculpture